Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi

Websitesi Üyelik Sözleşmesi

 
 1. TARAFLAR
  1. İşbu Websitesi Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)? Çınarlı Mahallesi 1572 sok. no:33 Konak/İZMİR adresinde mukim; GERZONE TEKSTİL İMALAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (“Şirket”) ile platforma üyelik olacak gerçek kişi üye (“Üye”) arasında, Üye’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
  2. Şirket ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.
 2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN AMACI VE KAPSAMI
  1. ŞİRKET, www.gerzone.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu (“Websitesi”), hizmet sağlayıcı sıfatıyla işletmekte olup, elektronik ortamda ürün ya da hizmet satın almak isteyen tüketicilere ya da tüzel kişilere sanal satış hizmetleri (“Hizmetler”) sunmaktadır.
  2. İşbu Üyelik Sözleşme’nin konusunu, Websitesi üzerinde ŞİRKET tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler’in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan ŞİRKET tarafından sunulan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler’e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. TANIMLAR
Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi;Üyeler’in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, ŞİRKET tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere ŞİRKET’in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Hesabım Sayfası:Üye’nin Websitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.
Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ŞİRKET tarafından ortaya konulan ürün/hizmet satışlarını ve ilgili uygulamaları ifade eder.
Üye: ŞİRKET ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alma niyetinde olan gerçek/tüzel kişiyi ifade eder.
Websitesi: Mülkiyeti ŞİRKET’e ait olan ve ŞİRKET’in işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu alan adları üzerindeki internet site(leri)ni ve/veya mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.
 1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Websitesi’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun ŞİRKET tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen tüketici gerçek kişi kullanıcının ya da tüzel kişileri temsil eden üye olacak gerçek kişilerin 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Websitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü her zaman İletişim bölümünde yer alan e-posta adresine e-mail atarak ya da “Hesabım” sayfasından ulaşabileceği “Üyelik İptali” butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.
  2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin ŞİRKET’ten talepte bulunması halinde ŞİRKET, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için ŞİRKET’e ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesap sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda ŞİRKET’in Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu Madde 4 içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.
  3. Üye, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi’nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak ŞİRKET’in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  4. Tüzel kişilik adına üye olarak satın alma işlemi gerçekleştirilmesi durumunda, satın almayı yapan ilgili gerçek kişi; bu sözleşmenin imzalanması dahil, tüm hukuki işlemler için tam yetkili olduğunu ve yetkisiz işlemlerden neticesinde ŞİRKET nezdinde meydana gelebilecek her türlü zararlardan bizzat sorumlu olarak bu zararları derhal karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  5. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
  6. ŞİRKET, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
  7. Websitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer 3.kişilere iletebilecektir.
  8. Üye’nin Hesabım sayfasına erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. Üye, Websitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.
 • Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi’ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 • Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • Diğer Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;
 • Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, ŞİRKET’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
 • Üye, Websitesi’nde yapacağı işlemleri ŞİRKET’e maddi ve Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
   Websitesi’nin veya Websitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenenkullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; ŞİRKET’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 1. GİZLİLİK ve VERİ KORUMASI
  1. ŞİRKET, Üye’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ŞİRKET, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
  2. Üye, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve Websitesinde yer alan e-posta adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.
  3. Üye tarafından Websitesi’ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla ŞİRKET ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.
  4. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin ŞİRKET tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. ŞİRKET söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
“ŞİRKET markası ve logosu, Websitesi’nin yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ŞİRKET tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile ŞİRKET’in mülkiyetindedir. Üye, ŞİRKET’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, söz konusu olması halinde mobil uygulamanın ve/veya Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda ŞİRKET’in izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya ŞİRKET’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, ŞİRKET’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
ŞİRKET, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
 

MÜCBİR SEBEPLER
Salgın hastalık, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya ŞİRKET’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) ŞİRKET’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse ŞİRKET, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
 
 1. MUHTELİF HÜKÜMLER
  1. Delil sözleşmesi.Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda ŞİRKET’in resmi defter ve ticari kayıtları ile veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
  2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü.İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
  3. Bildirim. ŞİRKET, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
  4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği.İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri.Üye, ŞİRKET’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
  6. Tadil ve Feragat.Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
 • 9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.
Yükleniyor...